ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ ЗГК
 

 

Статут (Положення)
Коштирис на 2019 рік
Штатний розпис на 2019 рік


Надходження та рух грошових коштів
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Інформація про проведення тендерних процедур
Інформація про атестацію та курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
Положення про організацію освітнього процесу
Правила призначення академічних стипендій
Положення про вчену раду
Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про орган студентського самоврядування
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вибором студента
Положення про загальні збори і вчену раду
Правила внутрішнього розпорядку
Етичний кодекс студентів ЗГК ЗУНП

Щорічний звіт керівника

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ